Политика за защита на личните данни

Просол Енерджи ЕООД (наричано по-нататък „Просол Енерджи“ или „Ние“ или „Нас“) се радва на посещението Ви на нашите интернет страници и мобилни приложения (заедно наричани „онлайн оферти“) и интереса Ви към нашата компания и нейните продукти.

1. Просол Енерджи уважава поверителността на личните Ви данни

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви в нашите онлайн оферти поверително и в съответствие със законовите разпоредби.

 Защитата на данните и сигурността на информацията са важен компонент от нашата политика.

2. Администратор на лични данни

Просол Енерджи е администраторът, отговорен за обработката на личните Ви данни; изключенията са посочени в тази политика за защита на личните данни.

 Нашите данни за контакт са:

Просол Енерджи ЕООД

ул. „Васил Априлов“ 45, 5800 Плевен

Email: office@prosol-energy.com

Телефон: +359 876 636 302

3. Обработка на лични данни

3.1. Обработват се следните категории лични данни:

 • Комуникационни данни (например: име, телефон, имейл, адрес, IP адрес)

 • Съобщения, дадени в контактната форма

3.2. Принципи на обработката

 Личните данни се състоят от цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, например имена, адреси, телефонни номера и имейл адреси, които са израз на самоличността на дадено лице.

 Ние обработваме лични данни само когато има законово основание за това или Вие сте дали съгласието си за обработването или използването на лични данни в съответния контекст, напр. в рамките на регистрация

3.3. Цели на обработката и правни основания

Ние и доставчиците на услуги, наети от нас, обработваме Вашите лични данни за следните цели на обработка:

 

 • Предоставяне на тази онлайн оферта

Правно основание: Легитимен интерес от наша страна за директния маркетинг, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията.

 • Отговор на потребителски запитвания в рамките на формуляр за контакт<br> Правно основание: Легитимен интерес към директния маркетинг от наша страна и към подобряването на нашите продукти и услуги, доколкото това да се извършва в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни и разпоредбите на законодателството в областта на конкуренцията, респ. изпълнение на договор, респ. изразено съгласие.

 • Решаване на проблеми в услугата и по съображения за сигурност<br> Правно основание: Изпълнение на нашите правни задължения в обхвата на сигурността на данните и легитимен интерес за решаването на прекъсвания/смущения, както и сигурността на нашите онлайн оферти.

 • Самостоятелна реклама и реклама от трети страни, както и пазарни проучвания и измерване на обхвата в рамките на разрешеното от закона или основано на съгласие<br> Правно основание: Изразено съгласие/легитимен интерес от наша страна към директния маркетинг, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията.

 • Провеждане на предметни лотарии или кампании с отстъпка в съответствие със съответните условия за предметните лотарии или условията за провеждане на кампанни с отстъпки<br> Правно основание: Изпълнение на договор.

 • Изпращане на имейл или SMS бюлетин със съгласието на получателя <br> Правно основание: изразено съгласие

 • Защита и опазване на нашите права

Правно основание: Легитимен интерес от наша страна за защита и опазване на нашите права

3.4. Журнални (лог) файлове

 Всеки път, когато използвате интернет, Вашият браузър предава определена информация, която се съхранява в така наречените журнални или лог файлове.

Записваме лог файлове за кратък период от време, за да определим смущения и поради причини, свързани със сигурността (напр. за изясняване на опити за атака) и след това ги изтриваме. Лог файловете, които трябва да се поддържат с доказателствена цел, не се изтриват, докато съответният инцидент не бъде изцяло разрешен, като в отделни случаи могат да бъдат предадени на разследващите органи.

 Лог файловете се използват също и за целите на анализа (със или без пълен IP адрес) съгласно изискванията на раздел 3.3. за целите на самостоятелна реклама и реклама от трети страни, както и пазарни проучвания и измерване на обхвата в рамките на разрешеното от закона или основано на съгласие.

 В лог файловете по-конкретно се съхранява следната информация:

 • IP адрес (адрес на интернет протокола) на крайното устройство, което се използва за достъп до онлайн офертите;
 • Интернет адресът на уебсайта, от който е била достъпна онлайн офертата (т.нар. изходен URL адрес или URL адрес при препращане);
 • Име на доставчика на услуги, който се използва за достъп до онлайн офертата;
 • Име на файловете или информацията, до която е получен достъп;
 • Дата и час, както и продължителност на достъпа;
 • Количество прехвърлени данни;
 • Операционна система и информация за използвания браузър, включително инсталирани добавки (напр. Flash Player);
 • Код на състоянието на http (напр. „Заявката е изпълнена успешно“ или „Файлът не е намерен“).

3.5. Специални категории данни

Тази онлайн оферта НЕ обработва специални данни за вас (напр. изявления относно вашето здравословно състояние, религия или сексуална ориентация).

3.6. Трансфер на данни

3.6.1. Трансфер на данни към други администратори на лични данни

Вашите лични данни обикновено се препращат на други администратори на лични данни само когато са необходими за изпълнение на задължения по договор, в случаите, когато ние или третото лице имаме обоснован интерес от прехвърлянето, или когато Вашето съгласие е дадено изрично. Подробна информация за правните основания можете да намерите в раздела „Цели на обработката и правни основания“ (виж т. 3.3.). Кога данните се предават на трети страни въз основа на легитимен интерес е обяснено в настоящата политика за защита на личните данни.

 Освен това данните могат да бъдат прехвърляни на други администратори на лични данни, когато сме длъжни да го направим поради законови разпоредби или изпълними административни или съдебни разпореждания.

3.6.2. Прехвърляне на данни към доставчици на услуги

Възложили сме на външни доставчици на услуги задачи, като продажби и маркетингови услуги, управление на договори, обработка на плащания, програмиране, хостинг на данни и услуги за горещи телефонни линии. Избрали сме внимателно тези доставчици на услуги и ги контролираме редовно, особено по отношение на грижливото отношение и защита на личните данни, съхранявани от тях. Всички доставчици на услуги са задължени да запазват поверителност и да съблюдават законовите разпоредби.

3.6.3. Прехвърляне на данни към получатели извън ЕИП

ПРОСОЛ ЕНЕРДЖИ НЕ прехвърля лични данни на получатели, намиращи се извън ЕИП, в така наречените трети държави.

3.7. Продължителност на съхранението на данните

По принцип ние съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за предоставяне на нашите онлайн оферти и свързаните с тях услуги или толкова дълго, колкото имаме легитимен интерес от съхраняването на данните (например може да имаме легитимен интерес към пощенски услуги за мейл маркетинг при изпълнение на договор). Във всички останали случаи изтриваме Вашите лични данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (например, ние имаме задължения, свързани със сроковете на съхранение по данъчните и търговските закони да разполагаме с документи, като договори и фактури за определен период от време).

3.8. Провеждане на предметни лотарии или кампании с отстъпка

В случай, че участвате в една от нашите предметни лотарии или кампании с отстъпка, ние използваме вашите данни, за да ви информираме за всяка спечелена награда, както и с цел рекламиране на нашите продукти в степента, разрешена от закона или доколкото сте съгласни. Информация за отделните предметни лотарии или кампании с отстъпки може да намерите в съответните условия за участие.

4. Използване на „бисквитки“

Като част от предоставянето нашата онлайн оферта може да се използват „бисквитки“ и механизми за проследяване. <br>“Бисквитките“ са малки текстови файлове, които могат да бъдат записани на вашето крайно устройство, когато посещавате нашата онлайн оферта. Проследяването е възможно с помощта на различни технологии. Ние обработваме информация, по-специално в контекста на пикселната технология или анализа на журналните (лог) файлове.

4.1. КатегорииДобавете тук текста на заглавието

Разграничаваме „бисквитките“, които са задължително необходими за техническите характеристики на онлайн офертата и тези „бисквитки“ и механизми за проследяване, които не са нужни за техническата функция на онлайн офертата.

Използването на онлайн офертата обикновено е възможно без технически ненужните „бисквитки“.

4.1.1. Технически необходими бисквитки

Под технически необходими „бисквитки“ разбираме „бисквитки“, без които не може да се гарантира техническото предлагане на онлайн офертата. Те включват, например „бисквитки“, които съхраняват данни, за да осигурят безпроблемно възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Тези „бисквитки“ ще бъдат изтрити в края на посещението ви.

4.1.2. „Бисквитки“ и механизми за проследяване, които технически не са необходими

Използваме тези „бисквитки“ и механизми за проследяване само, ако сте ни предоставили Вашето предварително съгласие:

 • Обща информация<br> Чрез използването на рекламни „бисквитки“ и механизми за проследяване ние и нашите партньори сме в състояние да Ви покажем предложения въз основа на Вашите интереси, в резултат от анализ на Вашето потребителско поведение:

Статистика:

 • Чрез използването на статистически инструменти измерваме напр. броя на показванията на страниците.
 • Проследяване на реализациите: Нашите партньори за проследяване на реализациите поставят „бисквитка“ на вашия компютър ( „бисквитка за реализация“), ако сте влезли в нашия уебсайт чрез реклама на съответния партньор. Обикновено тези бисквитки вече не са валидни след 30 дни. Ако посетите определени страници на нашия уебсайт и бисквитката все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите можем да разпознаем, че определен потребител е кликнал върху рекламата и по този начин е бил пренасочен към нашия уебсайт. Информацията, получена с помощта на бисквитката за проследяване, служи за целите на съставяне на статистически данни за конверсията и записване на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са били пренасочени към уебсайт с маркер за проследяване на реализациите.
 • Социални приставки: Някои от страниците на нашата онлайн оферта включват съдържание и услуги на други доставчици (например Facebook, Twitter), които също могат да използват бисквитки и активни модули. Моля, имайте предвид, че използването на тези инструменти може да включва прехвърляне на вашите данни към получатели извън ЕИП без адекватно ниво на защита на данните съгласно ОРЗД (например САЩ). За повече подробности в това отношение, моля вижте следното описание на отделните маркетингови инструменти:

Име: WebTrends 

Доставчик: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA

Функция:

Анализ на потребителското поведение (показвания на страници, брой посетители и посещения, изтегляния)

Име: Google Analytics  Доставчик: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Функция: Анализ на потребителското поведение (показвания на страници, брой посетители и посещения, изтегляния), тестване на потребителско поведение.

Използване на инструмента за уеб анализ Google Analytics

Google Analytics Доставчик: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ

Функция: Анализ на потребителско поведение (извикване на страници, брой посетители и посещения, изтегляния), тестване на потребителския опит.

Този уебсайт използва Google Analytics, уеб услуга за анализ, предоставена от Google Inc. („Google“). Сключен е договор между Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland, и Google Inc. за обработка на данни, съгласно изискванията на § 11 от BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, Федерален закон за защита на данните). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват да се анализира начинът, по който използвате сайта. Информацията за използването на уебсайта, генерирана от „бисквитката“, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ, където се съхранява. Ако на този сайт IP адресът ви е анонимизиран, той ще бъде отрязан от Google, преди да бъде прехвърлен; това се отнася за държави-членки на Европейския съюз и за други страни от Споразумението за Европейско икономическо пространство. Само в изключителни случаи целият IP адрес се прехвърля на сървъра на Google в САЩ и се съкращава там. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да направи оценка на използването на уебсайта, за да създаде отчети за активността на сайта и да предостави на оператора на уебсайта допълнителни услуги, свързани с ползването на уебсайта и на интернет. IP адресът, прехвърлен от Google Analytics от браузъра ви, не е комбиниран с други данни от Google. Можете да предотвратите запазването на „бисквитките“, като направите подходящата настройка в софтуера на браузъра си; имайте предвид, че ако го направите, някои функции на този уебсайт може да не работят в пълна степен. Можете също така да предотвратите записа на данните, генерирани от бисквитката, свързани с ползването на сайта (вкл. вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, предоставена на следния линк .

Друга възможност е да кликнете върху следната връзка

4.2. Настройки на „бисквитки” и механизми за проседяване

Можете да управлявате настройките на „бисквитките“ и механизмите за проследяване чрез настройките в браузъра и / или в нашите настройки ни за поверителност.<br> Забележка: Настройките, които сте направили, се отнасят само за съответния браузър, който използвате.

4.2.1. Деактивиране на всички „бисквитки“

Ако искате да деактивирате всички „бисквитки“, моля, отворете настройките на браузъра си и деактивирайте опцията за събиране на „бисквитки“. Моля, обърнете внимание, че това може да повлияе на функционалността на уебсайта.

4.2.2. Управление на настройките ви за технически ненужни бисквитки и механизми за проследяване

Когато посещавате нашия уебсайт, ще бъдете попитани в диалогов прозорец за „бисквитки“, дали давате съгласието си за използването на „бисквитки“ за комфорт и рекламни „бисквитки“ или механизми за проследяване. 

 В настройките ни за поверителност можете да отмените всяко вече дадено съгласие за напред или да ни дадете съгласието си в по-късен момент.

5. Информационен бюлетин

В рамките на нашата онлайн оферта можете да се регистрирате за информационни бюлетини. За целта използваме така наречената процедура за двойно включване, което означава, че ще ви изпратим само бюлетин чрез имейл, мобилен месинджър (напр. WhatsApp), SMS или известие за натискане, след като изрично потвърдите активирането на услугата за информационни бюлетини, като кликнете върху връзката в известие. В случай, че не искате повече да получавате бюлетини на по-късен етап, можете да прекратите абонамента по всяко време, като оттеглите вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си за изпращане на информационни бюлетини по имейл, като кликнете върху връзката, която е изпратена в съответния имейл за електронната оферта, според случая. Това се случва в административните настройки. Друга възможност е да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в раздел „Контакти“ (виж т. 11).

7. Сигурност

 Нашите служители и фирмите, предоставящи услуги от наше име, са длъжни да спазват поверителност и да спазват приложимите закони за защита на личните данни.<br>Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки, за да осигурим подходящото ниво на сигурност и да защитаваме личните Ви данни, които администрираме, особено от рисковете от непреднамерено или незаконно унищожаване, манипулиране, загуба, промяна или неоторизирано разкриване или неразрешен достъп. Мерките ни за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичния прогрес.

8. Потребителски права

За да защитите правата си, моля, използвайте данните, предоставени в раздел „Контакти“ (виж т. 14). При това Ви молим да се уверите, че сте предоставили недвусмислена идентификация на Вашата личност.

8.1. Право на информация и достъп

Имате право да получите от нас информация за обработването на личните Ви данни. По този начин осъществявате правото си на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас.

8.2. Право на коригиране и изтриване

Можете да изискате от нас коригиране на неверни данни и – доколкото са изпълнени законовите предпоставки – допълването или изтриването на Вашите данни. <br> Това не се отнася за данни, които са необходими за фактуриране или за счетоводни цели или които са предмет на задължителен срок за съхранение. Ако обаче достъпът до такива данни не е необходим, обработването им се ограничава (вижте по-долу).

8.3. Ограничаване на обработката

Имате право да поискате от нас – ако са спазени законовите изисквания – да ограничим обработването на данните Ви.

8.4. Преносимост на данните

Вие имате право да получавате данните, които сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат или – ако е технически осъществимо – да поискате да прехвърлим тези данни на трета страна.

8.5. Възражение срещу обработването на лични данни

8.5.1. Право на възражение, свързано с конкретен случай

Доколкото ние предприемаме обработка на данни въз основа на преобладаващ легитимен интерес, както е представено в настоящата политика за защита на данните, имате право да подадете възражение срещу тази обработка по всяко време по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация.<br> След това ще преустановим обработката на Вашите данни, освен ако не можем да докажем, в съответствие със законовите разпоредби, задължителни причини, поради които е необходима по-нататъшната обработка на Вашите лични данни и които превишават Вашите интереси, права и свободи или ако по-нататъшната обработка е необходима за доказване, упражняване или защита на правни искове.

8.5.2. Възражение срещу обработването на данни за целите на директната реклама

Освен това можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни за рекламни цели („Възражение срещу реклама“). Молим Ви да имате предвид, че поради организационни причини може да възникне припокриване между възражението Ви и използването на данните Ви в рамките на текуща кампания.

8.6. Оттегляне на съгласие

Ако сте ни дали съгласието си за обработка на Вашите данни, можете по всяко време да оттеглите това съгласие с бъдещ ефект. Това се отнася и за оттеглянето на заявено съгласие, предоставено ни преди валидността на ОРЗД, следователно преди 25 май 2018 г. Законността на обработката на Вашите данни остава непроменена, освен ако не бъде оттеглено съгласието.

8.7. Право на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба до надзорен орган. Можете да се обърнете към надзорния орган, който отговаря за ПРОСОЛ ЕНЕРДЖИ или към надзорния орган, който отговаря за държавата Ви. Това е:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2, 1592 София 

Email: kzld@cpdp.bg

9. Деца

Тази онлайн оферта не е предназначена за деца под 16 годишна възраст.

10. Промени в политиката за защита на данните

Запазваме си правото да изменяме мерките за сигурност и защита на данните, ако това се налага поради техническо развитие. В такива случаи ще изменим съответно политиката за защита на данните. Молим Ви да следите актуалната версия на политиката за защита на личните данни, тъй като тя подлежи на промяна.

В сила от: 08.10.2021